Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 De fotograaf: Jasmien Vande Look; JVL Fotografie, Lapseheide 18a, 3980 Tessenderlo.
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de fotograaf inhuurt.
1.3 Een fotoshoot, fotosessie: online en/of offline diensten die de fotograaf uitvoert zoals in de overeenkomst beschreven werd.

Artikel 2 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen JVL Fotografie en de opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 3 Prijzen en offertes

3.1 Prijzen die van toepassing zijn op de fotoshoots zijn de prijzen zoals ze op de website en/of offerte worden meegedeeld. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 De prijzen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle boekingen nadat de wijziging werd doorgevoerd. De klant behoudt wel de prijs vanop het moment van de bevestiging van de boeking, ongeacht latere prijsstijgingen.

3.3 Offertes blijven geldig voor de klant tot 30 dagen na uitgave. Nadien zijn prijswijzigingen mogelijk. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs.

3.4 JVL Fotografie heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen.

Artikel 4 Overeenkomst en annulatie

4.1 Een overeenkomst tussen fotograaf en opdrachtgever betreffende de afgesproken dienst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de fotograaf. Een overeenkomst wordt definitief na betaling van het voorschot door de opdrachtgever aan de fotograaf.

4.2 Het bedrag van het voorschot bedraagt 30% van het totale factuurbedrag tenzij anders (schriftelijk) vermeld op de offerte. Het voorschot dient betaald te worden binnen de 7 dagen na bevestiging van de opdracht. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en de datum van de dienst opnieuw ter beschikking te stellen voor andere klanten.

4.3 Bij annulering door de opdrachtgever na bevestiging van de opdracht (en dus na betaling van het voorschot) wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van annulering. Dit vormt dan een vergoeding voor het vrijhouden van de datum van de dienst, communicatie en dergelijke. Er kan door de fotograaf wel een nieuw moment worden voorgesteld. Dit is zonder meerprijs indien de nieuwe datum zich in hetzelfde jaar bevindt.

In geval van last-minute annulering (minder dan 2 weken voor datum van uitvoering) van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij om welke reden dan ook, heeft JVL Fotografie recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.

4.4 Bij uitstel door weersomstandigheden wordt geen meerprijs aangerekend. Uitstel door weersomstandigheden kan enkel door de fotograaf, niet door de opdrachtgever.

Artikel 5 Betalingen en facturen

5.1 De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

5.2 De wederpartij zal de factuur van de JVL Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan JVL Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op bezwaar.

5.3 Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer van JVL Fotografie, zijnde IBAN BE 63 0018 4797 6908.

5.4 Bij niet of laattijdige betaling houdt JVL Fotografie zich het recht om alle verdere prestaties (ook afleveren van de beelden) op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de 30 dagen zal een aangetekend schrijven verstuurd worden, houdende ingebrekestelling van betaling. Hierdoor ontstaat voor JVL Fotografie een recht op schadevergoeding, waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van 50 euro. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd. Indien JVL Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de 30 dagen heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Artikel 6 Diensten en foto’s

6.1 De fotograaf bevestigt steeds om – naar eigen normen – kwalitatieve opnames te maken en kwalitatieve beelden af te leveren.

6.2 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.3 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

6.4 De foto’s worden door de fotograaf pas effectief vrijgegeven na volledige betaling van het voorschot en het eindfactuur.

6.5 Wij zijn enkel gehouden tot de levering van producten en/of tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Wat betreft de dienstprestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. 

6.6 Beelden worden afgeleverd in een online galerij, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Hoeveel foto’s worden afgeleverd is afhankelijk van de opdracht en kan niet op voorhand worden vastgelegd.

6.7 Indien JVL Fotografie en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft JVL Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen.

6.7 JVL Fotografie is volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie JVL Fotografie samenwerkt om tot de uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Portfoliowerk

Portfoliowerk is een opdracht overeengekomen tussen fotograaf en wederpartij (meestal model of voorzien van producten), waarbij de wederpartij tijd investeert voor de opdracht en nadien de foto’s van de fotograaf ontvangt, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8 Gebruik van de foto’s

8.1 De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “© Jasmien Vande Look Fotografie”. Op sociale media gebruikt de opdrachtgever een ‘tag’ of naamsvermelding ‘@jasmienvandelookfotografie’.

8.2 De fotograaf bewerkt de beelden zorgvuldig en naar eigen stijl. Een eigen of verdere bewerking is nooit toegestaan. Het is de opdrachtgever verboden de foto’s op welke manier dan ook te wijzigen. Onder ‘wijziging’ wordt verstaan: bijsnijden, aanpassen van kleuren en contrasten of andere visuele wijzigingen.

Artikel 9 Auteursrecht

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

9.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust zonder uitzondering bij Jasmien Vande Look, JVL Fotografie. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert.

De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

9.2 De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.

9.3 De opdrachtgever mag in géén geval foto’s doorgeven aan derde partijen zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de fotograaf. Voor elke mogelijke publicatie moet de fotograaf zijn/haar goedkeuring geven.

De fotograaf behoudt zich het recht om bijkomende vergoedingen te vragen n.a.v. auteursrechten bij publicaties.

9.4 Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Ingeval de foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto’s enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de fotograaf. Indien foto’s gebruikt worden om commercieel te exploiteren, kan de fotograaf hier een meerprijs voor vragen.

9.5 Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing “© Jasmien Vande Look Fotografie” op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 500 euro per inbreuk of inbreukmakende foto, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 10 Portretrecht – model

10.1 De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Foto’s worden gebruikt op sociale media. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

10.2 Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

10.3 Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Artikel 11 Klachten

I​ndien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per post of per e-mail: hello@jasmienvandelook.be

Elke formele klacht betreffende product en/of dienstprestaties moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie per aangetekend schrijven aan de fotograaf. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de wederpartij en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.

12.2 ​In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

12.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen en andere onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

12.4 Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever een andere datum vast te leggen of vervanging te voorzien. In het laatste geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

13.2 De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur.

13.3 De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan.

13.4 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.

13.5 De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.

13.6 De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

13.7 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. 

Artikel 14 Bewaring

De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden één jaar na factuurdatum digitaal bewaard in een archief.

Artikel 15 Wijziging bijzondere voorwaarden

De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

Laatste wijziging december 2020.